Požičovňa lodí a splavy na Malom Dunaji, Morave, Dunajských ramenách, Mošonskom Dunaji a Dunaji

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI PRENÁJME VODÁCKEHO VYBAVENIA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRI PRENÁJME VODÁCKEHO VYBAVENIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto Všeobecné obchodné podmienky SMT group, s.r.o. (ďalej len „Podmienky") upravujú vzťahy medzi SMT group, s.r.o. , so sídlom Vígľašská 21, 851 05 Bratislava, IČO: 44110961, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51928/B (ďalej len „prenajímateľ") a klientom (ďalej len „nájomca") v súvislosti s uzatvorením zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí (ďalej len „Zmluva"), ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky alebo uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je ustanovené inak. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto Podmienok majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
2. UZATVORENIE ZMLUVY O NÁJME VYBAVENIA

2.1 Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami spravidla vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára prenajímateľa, teda vo forme štandardizovanej zmluvy vypracovanej a predloženej prenajímateľom a odsúhlasenej nájomcom.

2.2 Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vybavenie v prevádzke prenajímateľa určenej v zmluve a v čase určenom v zmluve. Nájomca je povinný platiť počas celej doby trvania nájmu dohodnuté nájomné, ktoré sa začína počítať odo dňa dohodnutého ako deň odovzdania vybavenia nájomcovi.

2.3 Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi vybavenie na dočasné užívanie v riadnom technickom stave.

4. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

4.1 Nájomca je povinný užívať vybavenie len na účel, ku ktorému je určené a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s vybavením šetrne tak, aby nedošlo ku škode na vybavení a k jeho nadmernému opotrebeniu. Vybavenie podľa zmluvy je určené pre vodnú turistiku a je potrebné ho chrániť pred poškodením teplom (napr. oheň).

4.2 Vybavenie môže používať len nájomca a osoby určené nájomcom. Za poškodenie vybavenia osobou, ktorej nájomca vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám nájomca.

4.3 Právo užívať vybavenie zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dohodnutá. Po zániku práva užívať vybavenie je nájomca povinný ho vrátiť do miesta určeného v Zmluve, inak do miesta, kde vybavenie prevzal.

4.4 Prípadné poškodenie alebo vady na vybavení spôsobené úmyselne alebo vzniknuté z nedbanlivosti alebo nesprávnym užívaním nebo z iných príčin zavinených alebo spôsobených nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške nájomca.

4.5 Nájomca je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade krádeže vybavenia je nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.

4.6 V prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia prenajatých vecí sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú náhradu škody podľa bodu 5.1.

4.7 V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany nájomcu, má prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu prenajímateľa vrátiť prenajaté veci a uhradiť s tým spojené náklady.

4.8 V prípade nedodržania dohodnutej doby prenájmu a miesta vrátenia vybavenia sa postupuje podľa bodu 5.3.

4.9 Úhrada nájomného, pokiaľ nebola realizovaná s objednávkou, sa vykoná pri podpise Zmluvy.
4.10 V prípade, že nájomca podáva záväznú objednávku v prospech ďalších osôb, zaväzuje sa, že prevezme všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy i za osoby, ktoré zastupuje.

4.11 Nájomca pri podpise Zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy.

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VYBAVENIE A NÁHRADA ŠKODY

5.1 V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia prenajatých vecí sa nájomca zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. Za nadmerné opotrebovanie prenajímaného vybavenia spôsobené nedbanlivosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení prenajatých vecí.

5.2 Za vrátenie znečisteného výstroja si prenajímateľ účtuje 5 EUR za každú loď a 2 EUR za každý kus výstroja (pádlo, vesta a pod.).

5.3 V prípade nedodržania dohodnutej doby prenájmu a miesta vrátenia vybavenia je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s dopravením vybavenia na dohodnuté miesto. Za nevrátenie vybavenia podľa podmienok Zmluvy sa určuje medzi účastníkmi zmluvná pokuta vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý začatý kalendárny deň omeškania a to až do jeho vrátenia.

5.4 Pre tieto účely si prenajímateľ účtuje vratnú zálohu (kauciu) za každú požičanú loď 70 EUR. Táto sa hradí najneskôr pri preberaní vybavenia a bude nájomcovi v plnej výške vrátená, ak nedôjde k vyššie uvedenému poškodeniu resp. znečisteniu prenajatých vecí.

5.5 Ak nájomca nezaplatí prenajímateľovi náklady na opravu, náhradu za stratu alebo poškodenie vybavenia alebo prípadné nájomné v stanovenej lehote (do 15 dní), nájomca je povinný uhradiť k dlžnej čiastke ešte úrok z omeškania vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.

6. STORNO ÚČASTNÍKA:

6.1 Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:
• najneskôr 30 dní pred začiatkom akcie 20% zálohy
• najneskôr 14 dní pred začiatkom akcie 50% zálohy
• najneskôr 7 dní pred začiatkom akcie 70% zálohy
• menej ako 7 dní pred začiatkom akcie 100% zálohy
6.2 Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.

7. NÁJOMNÉ
Plastové kanoe dvojmiestne Verona - 8 EUR/deň.
Plastové kanoe trojmiestne Verona - 9 EUR/deň.
Pádlo - 1 EUR/deň.
Barel - 1 EUR/deň.
Lodný vak vodotesný 5l -1 EUR/deň.
Lodný vak vodotesný 20l a viac - 2 EUR/deň.
Vesta - 1 EUR/deň.
Kanoe 2 komplet (plastové kanoe dvojmiestne Verona + 2 pádla + 2 barely + 2 vesty) - 13 EUR/deň.
Kanoe 3 komplet (plastové kanoe trojmiestne Verona + 2 pádla + 2 barely + 2 vesty) - 14 EUR/deň.
Stan pre 3 osoby - 3,30 EUR/deň.
Vozík na člny - 20 EUR/deň.
Úhrada zálohy sa realizuje v hotovosti na mieste, bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet č. 2452911859/0200 vo Všeobecnej úverovej banke (variabilným symbolom je IČO spoločnosti, príp. Vaše rodné číslo) vo výške 50% zo sumy nájomného.
Doplatok nájomného uhradí nájomca vždy v hotovosti pri prevzatí vybavenia (ak nie je dohodnuté inak).

V Bratislave, dňa 30.4.2008.
Zmena: 1.1.2009

Dátum pridania01.05.2010 12:32
KategórieInfoservis
NálepkyŽiadne
Prečítané4402x

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom